Profesionální elektromontážní služby pro vaše technologické potřeby.

Elektromontas, a.s.

zaměřujeme se na elektroinstalace a elektrotechnické práce, které vynikají svou odborností, spolehlivostí a inovativními přístupy, jsme vaším partnerem pro elektrotechnické potřeby, přinášíme vám jistotu a kvalitu v každém projektu

Vždy se snažíme o co nejkvalitněji odvedenou práci podle přání zákazníka a projektové dokumentace, na realizaci zakázek a chodu firmy se v současné době podílí 82 zaměstnanců, jejichž práce si vedení firmy velmi váží.

Vedení naší společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnost integrovaného systému řízení. Tohoto trvalého zlepšování chceme dosahovat pomocí:

Historie naší společnosti sahá do roku 1999 a po celou dobu jsme silným regionálním partnerem našich zákazníků v rámci energetiky.

Profil firmy

Naší činností přispíváme k rozvoji a údržbě robustní elektrické sítě, která je zásadním prvkem jak pro energetickou bezpečnost České Republiky, tak pro budování moderní, decentralizované, nízkouhlíkové energetiky.

Pro tuto činnost jsme smluvním partnerem společností ČEZ Distribuce, a.s. a EG.D, a.s. (člen skupiny E.ON).

AmperGrid je aktivní především v těchto oblastech:

 • Výstavba, údržba a obnova kritické energetické infrastruktury (úrovně napětí NN, VN, VVN)
 • Výstavba a servis fotovoltaických elektráren včetně bateriových systému
 • Služby pro obce a developery: výstavba a údržba veřejného osvětlení, výstavba infrastruktury pro elektromobilitu, vyvedení výkonu a připojování datových center, zasíťování pozemku

Politika společnosti - Politika integrovaného systému řízení

Vedení naší společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnost integrovaného systému řízení. Tohoto trvalého zlepšování chceme dosahovat pomocí:

 • Realistických cílů společnosti
 • Sledováním měřených veličin procesů
 • Prováděním nápravných a preventivních opatření podle pravidla PDCA (Plan, Do, Control, Act – Plánuj, Dělej, Kontroluj, Jednej)
 • Aplikováním myšlenek politiky ISŘ
 • Neustálého zvyšování kvalifikace zaměstnanců pomocí odborných školení
Každou činnost je nutno vykonávat s myšlenkou na činnost, která bude navazovat. Kvalitu je třeba mít na mysli už při prvním kontaktu se zákazníkem. Kvalita v naší firmě znamená:

 • Kvalita naší práce, tedy našich služeb
 • Kvalita jednání se všemi zainteresovanými stranami
 • Kvalita dokumentace
 • Kvalita administrativní práce
 • Kvalita procesů, které při realizaci zakázky probíhají
Pracovat bez chyb znamená řídit se platnou dokumentací ISŘ. Pokud se vyskytne neshoda mezi prováděnou praxí a popisem procesů tak, jak jsou uvedeny v dokumentovaných postupech, bude buď dokumentovaný postup změněn, nebo bude praktická činnost prováděna v souladu s platným popisem, anebo bude změněna jak směrnice, tak vlastní činnost. V každém případě musí být dosažen soulad mezi praxí a teorií, tedy mezi tím, co se skutečně dělá, a tím, co popisuje příslušný dokumentovaný postup.

Na vyskytnuté problémy či nedostatky je nutné neodkladně upozornit. Jen tak budou neshody co nejrychleji odstraněny a jejich další opakování bude znemožněno.

V první řadě se musí každý pracovník cítit zodpovědný sám za vlastní práci. Díky takové sebekontrole je možné další kontroly velmi výrazně omezit.
Náš zákazník je náš nejdůležitější partner. Spokojenost našeho zákazníka je dána zejména tím, jak rychle jsme schopni reagovat na jeho požadavky. Proto považujeme za nutné být připraveni a vždy být o krůček dál, co se týká:

 • Znalostí
 • Pracovních i prostorových kapacit
 • Technického vybavení
Vedoucí pracovníci si musí být trvale vědomi cílů společnosti. Především od nich se očekává:

 • Že půjdou ostatním dobrým příkladem
 • Že ocení a správně využijí iniciativu, bohatství dobrých nápadů a zkušenost spolupracovníků
 • Že se aktivně chopí všech návrhů na zlepšení, tyto řádně a dostatečně přezkoumají a případně je zavedou do praxe
 • Že podnítí všechny spolupracovníky k bezchybné práci. K tomu poskytnou zaměstnancům vhodná školení. Protože, co člověk udělá správně napoprvé, je mnohokrát rychlejší a podstatně levnější než stále a znovu hledat chyby a odstraňovat je

Politika ochrany životního prostředí je součástí celkové strategie i záměrů společnosti a určuje zásady společnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Vzhledem k zaměření společnosti (elektromontážní práce, prodej elektroinstalačního materiálu, provádění zemních prací pomocí stavebních strojů, autodoprava, ruční mytí vozidel, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství) je naším prioritním cílem monitorovat prostředí a environmentální aspekty i jejich případné dopady a preventivně působit na povědomí pracovníků společnosti, aby svou činností nezpůsobili havárii, která by mohla mít významný vliv na životní prostředí. Při prosazování firemní politiky dbáme, aby při všech činnostech bylo neustále zlepšováno a preventivně chráněno životní prostředí jako základ života, za předpokladu ohleduplného a racionálního využití přírodních zdrojů. Při poskytování našich služeb a všech následných činnostech společnosti je naší snahou v oblasti ochrany životního prostředí dodržet veškerou platnou legislativu České republiky a Evropské unie. Základem ochrany životního prostředí je zvyšování kvalifikace zaměstnanců formou pravidelných proškolování, kontrolou jejich práce. Upřednostňujeme takové dodavatele, kteří sledují stejnou politiku, cíle a požadavky ochrany životního prostředí, jako naše společnost.

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vychází z povahy a rozsahu rizik při činnostech společnosti ELEKTROMONT Matějka, a.s. Politika BOZP je konzistentní s vizí o budoucnosti společnosti. Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování i k prevenci rizik. V neposlední řadě se společnost zavazuje k plnění platné legislativy i požadavkům k BOZP. Kromě splnění právních závazků se společnost zaměřuje na zlepšování své výkonnosti BOZP tak, aby systém managementu BOZP efektivním a účinným způsobem plnil měnící se potřeby podnikání ve společnosti i právních předpisů.

Politika bezpečnosti informací vychází z povahy a rozsahu rizik při činnostech společnosti. Politika bezpečnosti informací zahrnuje rámec pro stanovení jejích cílů na základě stanovených rizik. Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování i k prevenci rizik. V neposlední řadě se společnost zavazuje k plnění platné legislativy i požadavkům k bezpečnosti informací. Kromě splnění právních závazků se společnost zaměřuje na zlepšování své výkonnosti bezpečnosti informací tak, aby systém managementu bezpečnosti informací efektivním a účinným způsobem plnil měnící se potřeby podnikání ve společnosti i právních předpisů.

Předseda představenstva ELEKTROMONT Matějka, a.s., Miloš Matějka

Historie společnosti

Historie naší společnosti sahá do roku 1999 a po celou dobu jsme silným regionálním partnerem našich zákazníků v rámci energetiky.

V posledních letech jsme rozšířili oblast své působnosti na celou ČR, zaměřili jsme se na rozšíření našeho portfolia služeb o kompletní projekční činnost, inženýring a komplexní realizace elektromontážních prací včetně elektromobility, smart řešení, fotovoltaických elektráren a dalších prvků moderní energetiky.

V roce 2023 se naše společnost stala součástí skupiny Amper a přijala novou obchodní značku Amper Grid. Naší novou obchodní značkou se chceme ještě více profilovat v oblasti služeb moderní energetiky.

REFERENCE

Rok

Zakázka

Cena

Kraj

2022

Rakovník - nový kVN směr Valeo – průmysl

14 635 000,-

STŘEDNÍ ČECHY

2023

DC-Varnsdorf,Unifi,kab.DC_2047,2019,2017

8 206 000,-

STŘEDNÍ ČECHY

2022

Tursko, č.parc. 48/1 - kVN, TS a kNN

6 635 000,-

STŘEDNÍ ČECHY

2022

Stehelčeves č.parc. 627 TS, VN, Knn

14 635 000,-

STŘEDNÍ ČECHY

2022

CV_Jirkov-Boleboř-Rudolice 145-171,MKPB

14 635 000,-

STŘEDNÍ ČECHY

2022

Stehelčeves č.parc. 627 TS, VN, Knn

14 635 000,-

STŘEDNÍ ČECHY

2022

CV_Jirkov-Boleboř-Rudolice 145-171,MKPB

14 635 000,-

STŘEDNÍ ČECHY

2022

Stehelčeves č.parc. 627 TS, VN, Knn

14 635 000,-

STŘEDNÍ ČECHY

2022

CV_Jirkov-Boleboř-Rudolice 145-171,MKPB

14 635 000,-

STŘEDNÍ ČECHY

2022

Stehelčeves č.parc. 627 TS, VN, Knn

14 635 000,-

STŘEDNÍ ČECHY

ADRESA:

důležité odkazy